درباره كتاب سرا

تاريخچه و افتتاح كتاب سرا به سال 1389 با نام فروشگاه زبان ارا بر مي گردد و همشهريان فرهنگ دوست ما براي تهيه اغلب كتاب ها و مراجع مختلف به این کتاب سرا مراجعه مي کنند. و براین اساس موسسه ي زبان سرا بر آن است تا با سرمايه گذاري در اين بخش و افتتاح وفروشگاه تخصصي كتاب هاي انگليسي زبان ، اين مسئوليت مهم را در شهر به عهده گرفته و قدم بلندي در تهيه و عرضه ي اين آثار ارزشمند فرهنگي برداشته است.  بركات و آثار خير اين فروشگاه تخصصي در گسترش و تعميق فرهنگ و آموزش بر همگان مسلم و آشكار مي باشد.

به هر حال آن فروشگاه از سال 1389 با فراز و نشيب هاي فراوان به کار خود ادامه مي دهد. رويكرد جديد مسئولين اين فروشگاه توجه ويژه به تامين كتاب هاي آموزش زبان انگليسي ، مراجع و فرهنگ هاي مربوطه و تهيه نرم افزار هاي موجود در اين بخش مي باشد و وظيفه خود را اداي تكليف و ادامه رسالت قديمي موسسه زبان ارا در ترويج فرهنگ ، آموزش و آباداني اين مرز و بوم مي داند.

مدير موسسه زبان ارا و فروشگاه كتاب سرا

مجتبی محمودی