"بسمه تعالي"                                

"منشور اخلاقي كالج زبان مياندوآب "

كليه پرسنل كالج زبان تلاش دارند خدمات آموزشي اين مجموعه را با كيفيت مطلوب آنطور كه شايسته مخاطبان مي باشد ارائه كنند و خود را مكلف به رعايت نكات زير مي دانند :

    اعتقاد راسخ به حضور خداوند در همه زمينه ها..

    رعايت اصول اخلاقي در رفتار و گفتار.

    تعهد به وجدان كاري.

     احترام به دانش آموزان و اوليا محترم آنها.

     پاسخگويي به نياز دانشجويان و اولياء آنها با گشاده رويي و برخوردي شايسته.

     رعايت انضباط اداري و آموزشي و پايبندي به مديريت زمان.

     حفظ اسرار آموزشگاه و مخاطبان.

     باور داشتن سياست هاي كلي آموزشگاه.

     انتقادپذيري .

     انعطاف پذيري.

     هماهنگ بودن در تمامي زمينه ها با مسئولين مربوطه.

    حضور به موقع در سر كلاس.

     در صورت غيبت دانشجويي بيش از دو جلسه مسئول آموزشگاه را مطلع سازيد.

     خاموش بودن گوشي موبايل در تمام طول ساعت كلاسي.

با آرزوی موفقیت

کالج زبان آرا