موسسه فرهنگي آموزشي زبان
ارا

خط مشي كيفيت
(
Quality policy)

تاريخ اوليه : 1392/10/10

تاريخ بازنگري:

   

موسسه فرهنگی آموزشی زبان ارا با استقرار سـيستم مديريت كيفيت قصد دارد با ايجاد و گسترش فرهنگ كيفيت در تمامي سطوح تشكيلاتي خوداز طريق انجام اقداماتي مانند:

1 افزایش رضايتمندی زبان آموزان و اولیاء ایشان با ارائه خدمات برتر و برآورد کردن الزامات آنان .
 

 1. 2 توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و مشارکت کارکنان .
   
 2. 3 ارتقاء سطح آموزش و کیفیت تدریس از طریق دوره های بدو و ضمن خدمت برای مدرسان بر اساس دوره های جدید .
   
 3. 4 بالا بردن کمیت خدمات از طریق برآورده کردن امکانات ، تجهیزات و وسایل کمک آموزشی در کلاسهای درس .
   
 4. 5 طراحی و برگزاری دوره های جدید آموزشی با بکارگیری اساتید مربوطه با استفاده از منابع آموزشی بین المللی .
   
 5. 6 برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی و برگزاری آزمون در این خصوص با استفاده از منابع آموزشی روز دنیا .
   
 6. 7 افزایش کمیت مشتریان با گسترش مراکز آموزشی .

   

خدماتی مطابق خواست مراجعین را ارائه نمايد.

مديريت سازمان با ایجاد انگیزش لازم در پرسنل در تمامي سطوح سازمان جهت درك كامل خطوط اعلام شده براي دستيابي به اهداف فوق ، با انتخاب نماینده مدیریت ضمن پـیگيري و نظارت مستمر بر حسن اجراي سيستم مديريت كيفيت، خود را متعهد میداند كليه امكانات اعم ازسخت افزاري و نرم افزاري را در جهت اجراي كامل خطوط اعلام شده تأمين نمايد .

مديریت موسسه فرهنگی آموزشی زبان ارا