ساعت كاري موسسه فرهنگي آموزشي زبان ارا

دفتر مركزي و واحد خواهران

صبح ها : 8 الي 13
عصر ها : 15الي 19:30

دفترمرکزی واحد برادران

صبح ها:8الی13
عصرها 15 الي 19:30

   
   
   
   

● موسسه در تمام روزهاي هفته به استثناء جمعه ها و تعطيلات رسمي آماده ارائه خدمت به زبان آموزان عزيز مي باشد.