1- اين دوره ي آموزشي ويژه ي زبان آموزان خردسال با نام اختصاري Tiny مي باشد كه اختصاص به پيش دبستاني ها و دانش آموزان كلاس اول تا دوم دبستان است.

2- دوره ي سطوح Tiny ويژه خردسالان، شامل  كتابهایی به نامهاي
Tiny 1
Happy 2
می باشد . كتابهاي فوق الذكر تنها در برگيرنده دو مهارت شنيداري و گفتاري (Speaking&Listening ) مي باشند.


3- اساتيد مربوطه ، در طول دوره هاي آموزشي Tiny & Happyهمراه با كتابها و سي دي هاي مربوط به كتابهاي آموزشي با استفاده از Flash Card يا كارتهاي مختلف آموزشي كه براي هر ترم در نظر گرفته شده است ، اقدام به توسعه ي اطلاعات واژه اي زبان آموزان مي نمايند كه در اين خصوص، اولياي محترم مي توانند با اساتيد مربوطه جهت چگونگي تمرين در منزل مشورت هاي لازم را انجام دهند.

4- هر سال تحصيلي زبان شامل 8 ترم و هر ترم 16 جلسه به مدت تقريبي 45 روز(معادل نيم فصل) مي باشد. كلاسها سه جلسه در هر هفته روزهاي زوج يا فرد برگزار مي گردد .

5- نمره ي كل در هر ترم حداكثر 100 مي باشد كه زبان آموز با كسب حداقل نمره 70 جهت ورود به ترم بالاتر پذيرفته مي شود. البته زبان آموزانی که نمره 60 تا 70 کسب می نمایند به صورت مشروط قبول تلقی شده و می بایست در ترم بعد حداقل نمره ي 70 را کسب کنند. كسب نمره ي كمتر از 70 نمايانگر نياز زبان آموز به تمرينات بيشتر مي باشد لذا براي اين زبان آموز مردودي اعلام مي شود و لازم است دوباره در كلاس هاي همان سطح شركت كند.

نكات مهم :
* زبان آموزاني كه قبل از به اتمام رساندن كليه ي سطوح Tiny & Happy از لحاظ سني به مقطع بالاتر برسند مي توانند جهت انتقال به دوره ي تقاضاي خود را به زبان ارا ارائه دهند. بديهي است كه زبان آموز مي بايست در آزمون تعيين سطح آن دوره شركت نمايد.

* اولياي گرامي! در صورتي كه فرزند شما نمره ي كمتر از 70 را كسب نمايد از ادامه ي دوره دلسرد و نااميد نشويد زيرا هرچه در سطح پايه تمرينات زباني بيشتر باشد يادگيري در سطوح بالاتر آسان تر و سريع تر صورت مي گيرد. لذا با ايجاد انگيزه و استفاده از فرصت پيش آمده، فرزندانتان را به ادامه دوره و تمرينات جدي تر تشويق و ترغيب نماييد.

* با در نظر گرفتن اين مطلب كه اكثر كودكان و نوجوانان در فصل تابستان فعاليت زبان آموزي خود را شروع مي كنند، دوره هاي آموزش زبان انگليسي را به هيچ وجه نبايد در فصول ديگر رها ترك كنند، چرا كه بعد از چند ماه اكثر مهارت هاي ايشان به علت عدم ممارست و تمرين به فراموشي سپرده مي شود و در تابستان بعد بايد دوره آموزشي را از ابتدا آغاز كنند. و این درحالیست که دربقیه سطوح سال دربقیه سطوح سال بصورت دوجلسه در هفته برگزار می شود.
 توجه: توصيه زبان ارا به شما اوليا محترم اين است كه با برنامه هاي منظم مؤسسه، بعد از تابستان نيز با ادامه تحصيل زبان همراه باشيد تا به نتيجه دلخواه تان كه همانا آينده روشن اين عزيزان مي باشد دست يابيد و نيز قبل از هرگونه برنامه ريزي جهت مسافرت، مرخصي يا هر مورد با ما مشورت نماييد تا فرزند شما از ادامه آموزش و ثبت نام در ترمهاي ديگر باز نماند.