شرايط و مقررات مربوط به برگشت شهريه

برگشت شهريه

زبان آموزان در صورت انصراف از شركت در كلاس مي توانند درخواست برگشت شهريه را به دفتر موسسه اعلام كنند
1 پس از ثبت نام، انصراف از شرکت در کلاسها تا ‌٤٨ ‌ساعت‌قبل‌از شروع ترم با‌کسر %٢٠ از مبلغ کل‌شهریه امکان‌پذیرمی باشد

2. درصورت شرکت در کلاس تا جلسه سوم رایگان می باشداز جلسه سوم به بعد نصف شهریه دریافت می شود.از جلسه هفتم به بعد کل شهریه دریافت می شود.