شرايط و مقررات مربوط به غيبت و تاخير زبان آموزان

تعريف غيبت

- مرخصي زبان آموزان به حالتي اطلاق ميگردد كه در ترمهاي متوالي ، ترمي را در موسسه ثبت نام ننمايد و بين ترم هاي تحصيلي زبان آموز فاصله ايجاد شود ( حداكثر مرخصي و يا فاصله مجاز بين ترمها جهت هر دوره فقط يك ترم ميباشد البته باستثناء ترم تابستان (.
ـ زبان آموزان در هر دوره فقط ميتوانند از يك ترم مرخصي استفاده نمايند و در صورت عدم مراجعه بموقع جهت ادامه تحصيل ، موسسه با انجام تست ورودي توانائي زبان آموز را مجددا سطح بندي مينمايد .
- غيبت زبان آموزان به حالتي اطلاق ميگردد كه زبان آموز جهت حضور در كلاسها ثبت نام نموده باشد و به هر دليل در كلاس درس حضور بهم نرساند . ضمنآ جمع زمانهاي تاخير نيز بعنوان غيبت محاسبه ميگردد .
حداكثر غيبت مجاز جهت زبان آموزان در يك ترم تحصيلي
پنج جلسه ميباشد و از بابت هر جلسه غيبت يك نمره از ميزان نمره حضور در كلاس كه معادل ده ميباشد كسر ميگردد و در صورت غيبت بيش از پنج جلسه حق شركت در آزمون نهائي از زبان آموز سلب ميگردد .

حداكثر غيبت مجاز

حداكثر غيبت مجاز براي زبان آموز در يك ترم تحصيلي 5 جلسه مي باشد
بابت هر جلسه غيبت يك نمره از حضور در كلاس زبان اموز كه 10مي باشد كسر مي گردد و در صورت غيبت بيش از 5 جلسه حق شركت در آزمون پايان ترم از زبان آموز سلب مي گردد.
نكته: با تعداد غيبت بيش از 5 جلسه زبان آموز مي تواند همچنان در كلاس حضور داشته باشد و فقط از شركت در آزمون پايان ترم محروم مي گردد.