شرايط و مقررات مربوط به مرخصي زبان آموزان

تعريف مرخصي تحصيلي

- مرخصي زبان آموزان به حالتي اطلاق ميگردد كه در ترم هاي متوالي ، ترمي را در موسسه ثبت نام ننمايد و بين ترم هاي تحصيلي زبان آموز فاصله ايجاد شود ( حداكثر مرخصي و يا فاصله مجاز بين ترمها جهت هر دوره فقط يك ترم ميباشد البته بهاستثناء ترم تابستان يك و تابستان دو .) .
ـ زبان آموزان در هر دوره فقط ميتوانند از يك ترم مرخصي استفاده نمايند و در صورت عدم مراجعه ب
هموقع جهت ادامه تحصيل ، موسسه با انجام تست ورودي توانائي زبان آموز را مجددا سطح بندي مينمايد .

حداكثر مرخصي مجاز

حداكثر مرخصي و يا فاصله مجاز بين ترم ها 1 ترم تحصيلي مي باشد ، به استثناء ترم هاي تابستان1 و تابستان2 .
توجه: در صورت مرخصي بيش از يك ترم زبان آموز براي ثبت نام دوباره نياز به تعيين سطح دارد.

سوالات متداول

سوال:در صورتي كه من قصد مرخصي داشته باشم آيا نياز به مراجعه به موسسه هست؟
پاسخ:خير در صورت عدم ثبت نام در هر ترم ، به صورت خودكار آن ترم به عنوان مرخصي براي شما لحاظ مي گردد.